WordPress + Lava + Gerd Tarand

TÖÖ EUROPARLAMENDIS 2004-2009

Euroopa Parlamendi liikme töökusest annavad aimu näiteks sõnavõtud täiskogul, kirjalikud deklaratsioonid või raportid. Ja loomulikult on peatähtis töö komisjonides. Mina püüan end jagada kolme komisjoni vahel.

Kultuuri-ja hariduskomisjoni liige

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

•    Euroopa Liidu kultuuriaspektid ning eelkõige:
kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine,
kultuurilise ja lingvistilise mitmekesisuse kaitsmine ning edendamine,
kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, kultuurivahetus ja kunstilooming,
•    Euroopa Liidu hariduspoliitika, kaasa arvatud Euroopa kõrgharidusruumi, Euroopa koolide süsteemi ja elukestva õppe arendamine;
•    audiovisuaalpoliitika ning infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid;
•    noorsoopoliitika ja spordi- ning vabaajapoliitika arendamine;
•    teabe- ja meediapoliitika;
•    kolmandate riikidega tehtav koostöö kultuuri ja hariduse valdkonnas ja suhted pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ning institutsioonidega.

Kodanike õiguste, justiits-ja siseasjade komisjoni asendusliige

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

•    kodanikuõiguste, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa Liidu territooriumil, kaasa arvatud vähemuste kaitse vastavalt asutamislepingutele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale;
•    meetmed, mis on vajalikud võitlemaks igasuguse diskrimineerimise vastu, välja arvatud sooline diskrimineerimine või diskrimineerimine töökohal või tööturul;
•    füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise läbipaistvust ja kaitset puudutavad õigusaktid;
•    vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine ja arendamine ning eelkõige:
•    meetmed, mis puudutavad isikute sisenemist ja liikumist, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat, samuti juriidilist ja halduslikku koostööd tsiviilasjades,
•    meetmed, mis puudutavad ühispiiride ühtset haldamist,
•    meetmed, mis puudutavad politsei- ja õigusalast koostööd kriminaalasjades;
•    Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus ning Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus, Europol, Eurojust, Cepol ning sama valdkonna muud pädevad organid ja asutused;
•    liikmesriigi poolt liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise rikkumise ohu kindlakstegemine.

Kalanduskomisjoni liige

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

•    ühise kalanduspoliitika toimimine ja arendamine ning selle haldamine;
•    kalavarude kaitse;
•    kalandustoodete turu ühine organiseerimine;
•    struktuuripoliitika kalanduse ja akvakultuuri valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse juhtimise rahalised vahendid;
•    rahvusvahelised kalanduskokkulepped.